Jednostrani raskid ugovora

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

 

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora MV projekt tim obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:

 

Vladimira Nazora 6, 44320 Kutina

 

ili elektroničkom poštom na e-mail: ivica@veleprodaja.hr

 

 

u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

 

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora MV projekt tim će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je MV projekt tim ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, MV projekt tim mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag MV projekt timu, ako bi o tome MV projekt tim bio obaviješten prije primitka robe.

MV projekt tim nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudio MV projekt tim.

 

MV projekt tim mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Osim ako je MV projekt tim ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio MV projekt tim o svojoj odluci da raskine ugovor.

 

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda MV projekt tim odnosno osobi koju je MV projekt tim ovlastio da primi robu.

 

Sve izravne troškove povrata proizvoda Kupac je dužan snositi sam.

 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi Kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Prodavatelja.

 

U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koja je rezultat rukovanja proizvodom MV projekt tim će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

 

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

  1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  2. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  4. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

 

 

DODATNO

 

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.